Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Pieter Klaas Boender en Trijn Poulus
Man Pieter Klaas Boender [83144] 2

    Geboren: vr 1694
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1 September 1714 - Knollendam (religious) 30
Vrouw Trijn Poulus [83145] 2

    Geboren: vr 1694
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Aagje Pieters Boender [84225] 2

    Geboren: 
    Gedoopt: 23 Juni 1726 - Knollendam 31
   Overleden: 
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

kerk: Pieter Claasz Boen jm van de Crommenieerhorn ende Trijn Paulus jd van Marken


Doopnotities: kind - Aagje Pieters Boender [84225]

vader Pieter Boen en moeder Trijn Tullips(letterlijk)
Afbeelding

Dirck Claas IJp en Trijn Sijmons
Man Dirck Claas IJp [62198] 5,6

    Geboren: rond 1650 - Westzaan Zuijdend
    Gedoopt: 
   Overleden: 1725 - Westzaan
    Begraven: 19 Maart 1725 - Westzaan 12
    Huwelijk: 26 Maart 1679 - Westzaan (Eerste huwelijk)
Vrouw Trijn Sijmons [62216] 5,6

    Geboren: rond 1659 - Westzaan Kerkbuurt
    Gedoopt: 
   Overleden: 1724 - Westzaan
    Begraven: 13 Maart 1724 - Westzaan 12Kinderen
1 V Neeltje Dircks IJp [71659] 5,6,12

    Geboren: - Westzaan 12
    Gedoopt: 18 Juni 1679 - Westzaan
   Overleden: 1718 - Westzaan 12
    Begraven: 9 Augustus 1718 - Westzaan 12
    Partner: Sijmon Jans Gorter [57673] (rond 1680-      ) 5,6,12
      Huw: 1704 - Westzaan 12. (Eerste huwelijk)2 V Antje Dircks IJp [69553] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 11 Mei 1681 - Westzaan
   Overleden: vr 1686 - Westzaan 7
    Begraven: 3 M Claas Dircks IJp [69552] 5,6

    Geboren: - Westzaan 12
    Gedoopt: 23 Mei 1683 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Antje Dircks Jong [59945] (rond 1685-      ) 5,6
      Huw: 2 Juni 1709 - Westzaan 12. (Eerste huwelijk)4 V Antje Dircks IJp [69554] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 17 Maart 1686 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
Begrafenisnotities: Man - Dirck Claas IJp

Gerrit van Broek maakt bekent het overlijden van Dirck Claas IJp in de Crabbelbuurt impost f nihil


Begrafenisnotities: Vrouw - Trijn Sijmons

Claas Dirksz IJp in de Crabbelbuurt alhier sijn moeder doodt Trijntje Sijmons aldaar impost f nihil


Notities: Huwelijk

gehuwd NH Kerk Westzaan 26-03-1679 Dirck Claas <IJP>, jm Suijdtendt X Trijn Sijmons, jd Kerkbuurt


Begrafenisnotities: kind - Neeltje Dircks IJp [71659]

Impost begraven 09-08-1718 Westzaan. Claas Dirksz IJp maakt bekent het overlijden van sijn suster Neeltje Dircx impost nihil


Afbeelding

Trijn Sijmons
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Trijn Sijmons [68364] 5,6

    Geboren: rond 1621
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Maerten [68977] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 13 Maart 1647 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Gerret [68978] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 28 April 1641 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
Afbeelding
Arent Theunis Zwart en Trijn Sijmons
Man Arent Theunis Zwart [88089] 13,16,24,42,43,237

    Geboren: 19 Juni 1667 - Wormerveer 237
    Gedoopt: 19 Juni 1667 - Wormerveer 43
   Overleden: 17 Maart 1741 - Zaandijk 43
    Begraven: 17 Maart 1741 - Westzaandam 43


     Vader: Teunis Arents Swart [89059] (rond 1643-      ) 16,24,43
     Moeder: Guerte Klaes Heringa [80886] (1642-vr 1681) 16,24,43,153


    Huwelijk: 3 Januari 1693 - Wormerveer (Eerste huwelijk) 17,42,43,130

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten: 130 Contract von Mintje Willems (Puller), Zaandijk vom 13. Februar 1709

In den naeme goodes den Scheppen ende onderhouder des Hemels ende der aerden aemen.
Een igelijk dient behoort Zij kennelijk bij desen openbaere Instrumente hoe dat In den Jaere naer de geboorte des selfs onses liefs Heeren ende Saligmaecker Jesu Christi een Duijsent Zeven Hondert En negen op den dertienden dagh der maent februarij naer den noen ten Zeven ueren; In Eijgener Persoonen Compareerde voor mij Teunis Spaens openbaere ende bij den E:D: Hoove van Hollant geadmitteert notaris tot Saendijk In den banne van westZaenen Residerende present den getuijgen naegenoemt, D'Eersaeme Pieter Cornelisz: Beijtel, ende D'Eerbaere mintje willems, Egte luijden, woonagtigh tot Saendijk, ons notaris en getuijgen wel bekent, beijde gesont van lighaem, haere verstanden, memorie, Redenen, gehoor, en uijtspraecke wel hebbende, ende volkoomenlijk gebruijkende, soo ons uijterlijk bleeck, ende men anders niet en konden bemerken, de welke verklaerden In overdenkinge van haere Sterfelijkheijt (na Christelijke Recommandatie, van Haeren Ziel en lighaem9 met voorbedagten Raede, uijt haer vrije en onbedwongen willen, om goede Consideratie, sonder bij Imant ter werelt, daer toe op gemaeckt ofte gepersuadeert te Zijn, van Haere tijdelijke goederen metter doot te ontruijmen, gedisponeert, ende haere Testamenten gemaeckt te hebben, in manieren hier naer besz:
Coomende nu ter dispositie, van alle haere natelaetenschappen, Roerende, ende onroerende, Actien, ende Crediten, Hoe genaemt, waer Staende, ofte gelegen mogten Zijn.
Eerstelijck verklaerden Hij Testateur, In gevalle hij deEerststervende sal wesen, sonder kint, ofte kinderen, uijt dit huwelijk geteelt, ofte verder decendent, ofte decendenten, in't leven na telaeten, tot Sijn enige ende Universele Erfgenaem te nomineren, ende te Institueren, Sijn voorsz. Huijsvrouw, mintje willems, In alle die goederen en effecten, die Hij met sijn doot, sal koomen te ontruijmen, ende bij haer erffelijk en sterfelijkgepossedeert, en besetensal werden als Haer andere vrije Eijgen goederen sonder bekroon van Imant ter werelt.
Ende Ingevalle sijn voorsz. Huijs-vrouw, mintje willems, voor hem quam te overlijden, verklaerden Hij In Haer plaets te substitueren de naegelaete kinderen van Trijntje Sijmons bij Representatie In Haer moedersplaets, In de eene Helft, ende maertje Sijmons Sijnde een voordogter (beneffens de voorsz. Trijntje Sijmons) van Sijn voorsz. Huijsvrouw mintje willems geprocreert In eerder Huwelijck bij wijlen Sijmon Dircksz alias Sijmon Baerentsz voor de wedwer Helft ende bij voor overlijden van den eenen Substituerende den anderen in des Selfs plaets:
Ten Tweeden verklaerden Sij Testatrice als wanneer Sij sal koomen te overlijden dat als dan, haer voorn. Dogter martje Sijmons voor alle deelingh uijt den boedel sal trecken de Helft van aen Somma van Aght Hondert Caroli guldens a: XL grooten vlaems 't Stuck, in voldoeningh van haer vaederlijke erfportie, en sodanige Somma van penningen als haer avn s'vaders Zijde is aen bestorven blijkende bij Seeker Contrackt gepasseert voor den E: E: Henderick Kreet notaris tot Oostzaendam en Seekere getuijgen van dato den 27 Junij 1706 Ende verklaert sij Testatrice van de genoemde drie Hondert guldens in't voorn. Contract gemelt de welcke Haer Schoon Soon Arent teunisz: Swart (In Huwelijk gehat hebbende Haer overleden dogter Trijntje Sijmons voorn:) op Intreste Heeft gehouden tegens 4pr: Cto in't Jare, beneffens de Resterende Hondert guldens die Sij Hem Heeft voldaen, tot voldoeninge van de weder helft van de genoemde aght Hondert guldens Dat deseve als dan verloopen en onbetaelde Intreste sal moeten koomen aen de voorn: Maertje Sijmons voor de Eene Helft, ende de weder Helft aen de voorsz: nagelaete kinderen en decendents van haer overleden dogter Trijntje Sijmons ofte die van haer als dan in't leven sullen Zijn; wijders verklaert Zij te prelegaeteren aen Haer voorn. Dogter Maertje Sijmons, een best bedt met Sijn toebehooren als peuluw, kussens deekens, laeckens, sloopen en wat verder daer toe behoort, Ende daer en booven nogh de kas; Ende in Het geene verder (na dat de goederen en penningen als voorsz is sijn uijtgekeert) van den boedel sal koomen over te schieten, verklaerden Sij te nomineren; ende te institueren tot haer enige ende universele erfgenaemen, Haer voorsz. Dogter Maertje Sijmons voor de eene Helft, beneffens de meer gemelte kinderen en decententen van Haer overleden dogter Trijntje Sijmons bij Representatie voor de weder Helft, ende bij voor overlijden van den Genen, Substituerende den anderen in des selfs plaets.
Al't gunt voorsz. Staet Haer Comparanten door mij nots. Duijdelijk voorgelesen Sijnde verklaerden daer bij Te pensisteren, ende te wesen, haere Testamenten laeste ende uijterste willen, willende ende begerende dat al't selve voort ganck hebbe, ende effect sorteren sal, 't Zij als Testamenten, Codicillen, legaeten, donnatien Causa-mortis ofte Intervivos ofte soo als 't Selve na Regten ende Costumen deser landen al der best sal konnen subsisteren ende Stant grijpen niet tegen Staende alle Solemniteijten Hier Inne gerequireert niet en waeren geobserveert, niet willende de omissie der selver desen enigsins prejuditiabel ofte Hinderlijk te sullen wesen.
Wijders verklaerden Hij eerste Comparant te Renuntieren van sekere periode In den voorn Contrackte geinsereert (namentlijk, dat Hij na 't afsterven van sijn voorn. Huijsvrouw Mintje willems, soo veel meubelen sal moogen behouden, als Hem best, mittigst, en dienstigh sullen sijn, welke alle 't sijner keure sulen staen), beloovende aen sijn voorn. Huijsvrouw Hem daer mede nooijt te sullen behelpen, maer dat hij sigh te vreeden sal houden met noodruft van de meubele goederen na haer doot te genieten alsoo hij verklaerden de oorsz. Periode door abusievelijk op geven alsoo was geschreven alles onder verbant Als na Regten. Aldus passeert ten Comptoire mijns nots. In presentie van Aerijan Crijne en Pieter Jansz Heijn als getuijgen hier toe versogt die desen neffens mij notaris ende de Comparanten ten daege ende uere utsupra hebben ondertuijkent.
Get. Dit merck + bij de eerste Comparant gestelt Mintje Willems Arij Crijne Pieter Jansz Heijn
Spaens, nots. Publicq Ao 1709
bron: Rijksarchief NH, Haarlem, ONA 6403/71
Vrouw Trijn Sijmons [11834] 16,24,42,43

     Alias: Trijn Zijmons 26
    Geboren: - Zaandijk
    Gedoopt: 11 Augustus 1669 - Zaandijk 42,43
   Overleden: na Oktober 1719 43
    Begraven: 


     Vader: Simon Dirxs [7821] (rond 1650-      )
     Moeder: Mijntien Willems [7822] (rond 1650-      ) 43Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Simon Dirxsen en Mijntien Willems.


Kinderen
1 M Sijmon Arents Zwart [7795] 43

    Geboren: 
    Gedoopt: 18 Juli 1694 - Zaandijk 43
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jannetje Arnouts van der Markt [65892] (1692-vr 1724) 5,6,13,36,43
      Huw: 8 November 1714 - Westzaandam 43. (Eerste huwelijk)
    Partner: Bregje Jans [7810] (rond 1695-vr 1730) 43
      Huw: 28 April 1724 - Westzaandam 43
    Partner: Grietje Olpherts [80852] (rond 1700-      ) 13,23,24,43
      Huw: 28 September 1730 - Westzaandam 43. (man volg. huw, vr. 1ste huw)2 V Guurtje Arents Swart [38784] 4,13,36,43,237

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 Juni 1698 - Zaandijk 43,237
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Aarjents Pereboom [38331] (rond 1700-      ) 4,13,363 M Sijmon Arents Zwart [6690] 13,16,24,130

     Alias: Sijmon Arents Swart 14,23
    Geboren: - Zaandijk 14,36
    Gedoopt: 21 Maart 1700 - Zaandijk 23,43,130
   Overleden: 13 November 1769 - Zaandijk 130
    Begraven: 16 November 1769 - Zaandijk 130
    Partner: Antje Hendriks Baas [3600] (1707-1771) 13,16,24,130
      Huw: 6 Mei 1725 - Wormerveer 17,1304 V Geertje Arents Zwart [81091] 24,43

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 Oktober 1701 - Zaandijk 43
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Jelles Maas [79861] (1699-      ) 12,24
      Huw: 1721 - Amsterdam 12. (Eerste huwelijk)5 V Baligje Arends Swart [7826] 24

     Alias: Waligje Arents Zwart 43
    Geboren: 
    Gedoopt: 8 Juli 1703 - Zaandijk 43
   Overleden: na 1770 43
    Begraven: 
    Partner: Dirk Adriaans Zwart [79633] (1699-1765) 24
      Huw: 17246 M Teunis Arents Zwart [7827] 43

    Geboren: 
    Gedoopt: 17 December 1704 - Zaandijk 43
   Overleden: vr 1706
    Begraven: 7 M Teunis Arents Zwart [7828] 43

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 April 1706 - Zaandijk 43
   Overleden: 
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

Ao. 1693 Den 3. Januariy Arent Teunisse Swart, j:M: van Wormerveer, X met Trijn Zijmons, j:D: van Zaandijk, sijn alhier getroud
17


Algemene notities: kind - Guurtje Arents Swart [38784]

niet combineren met Guurtje gehuwd met Jan Jelles


Begrafenisnotities: kind - Sijmon Arents Zwart [6690]

Overlijdensnotities: Impost f. 15, aangever Reijer Jansz de Lange.
begrafenisnotities: Oude Kerk graf nr. 40. Begrafenisrecht betaald 10-11-1769.
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 December 2021 met Legacy 7.5 van Millennia